turnov.czMěsto Turnov

turnov.cz Profile

turnov.cz

Title:Město Turnov

Description:Město Turnov

Keywords:Město Turnov

Discover turnov.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

turnov.cz Information

Website / Domain: turnov.cz
Website IP Address: 88.86.100.195
Domain DNS Server: alfa.ns.active24.cz,beta.ns.active24.cz,gama.ns.active24.sk

turnov.cz Rank

Alexa Rank: 2426452
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

turnov.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,105
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue: $501
Yearly Revenue: $6,105
Daily Unique Visitors: 1,539
Monthly Unique Visitors: 46,170
Yearly Unique Visitors: 561,735

turnov.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Město Turnov 5 0.86%

turnov.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding,Accept-Encoding
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html
Server nginx
Date Fri, 19 Jan 2018 16:44:52 GMT

turnov.cz Traffic Sources Chart

turnov.cz Alexa Rank History Chart

turnov.cz aleax

turnov.cz Html To Plain Text

Město Turnov Na obsah stránky Vyhledávání ?esky / polskifacebook - Město Turnov Město Městsky ú?ad Zprávy Kultura Sport a volny ?as Pro turisty ú?ední deska | Ve?ejné zakázky | Prodeje a pronájmy | Volná místa | Kontakty | Formulá?e | ?ivotní situace | Ochrana obyvatel Organizace | ?ivotní prost?edí | Památková pé?e | Dotace města | Stránka starosty | Hlá?ení závad | Kalendá? akcí Zprávy V Turnově II. se otev?ou nová dětská h?i?tě 7.4.2017 14:20:34 | Starosta města Turnova Tomá? Hocke zve srde?ně v?echny obyvatele na slavnostní otev?ení dětskych h?i??. Více... Turnovská roda?ka získala cenu Thálie 7.4.2017 13:38:50 | Operní pěvkyně a dr?itelka Ceny obce města Turnova Marcela Machotková byla oceněna za celo?ivotní mistrovství v oboru opera cenou Thálie. Více... Duben je měsíc věnovany planetě Zemi 28.3.2017 13:14:24 - aktualizováno 7.4.2017 8:11:16 | Duben je měsícem projektu environmentální ekologické vychovy Planeta Země - P?íroda na Zemi. Více... Prohlédněte si p?ed zápisem svého dítěte turnovské mate?ské ?koly 7.4.2017 | Odbor ?kolství, kultury a sportu srde?ně zve na dny otev?enych dve?í turnovskych mate?skych ?kol. Více... Slu?ební pes městské policie byl nalezen a bude v po?ádku 6.4.2017 15:50:52 | Městská policie Turnov s radostí oznamuje, ?e slu?ební pes Dar byl ve st?edu 5. dubna objeven. Více... Zápisy prvňá?k? do turnovskych ?kol 6.4.2017 10:14:55 | Odbor ?kolství, kultury a sportu informuje o vysledcích zápisu dětí do 1. ro?ník? základních ?kol v Turnově pro rok 2017 - 2018. Více... Dal?í ?adatelé o kotlíkovou dotaci budou mít druhou ?anci na podzim 6.4.2017 8:05:17 | Podatelna krajského ú?adu p?ijala od útery 4. dubna od 7:00 hodin celkem 305 ?ádostí o kotlíkovou dotaci. Mezi majitele rodinnych dom? bude rozděleno p?es 14 mil. K?, co? nepokryje v?echny ?ádosti. Na podzim vyhlásí Liberecky kraj dal?í vyzvu na 135 mil. K?, do které se budou moci p?ihlásit i ti, na které se nyní nedostane. Druhé kolo podpo?í 1.400 projektovych ?ádostí. Více... dal?í zprávy... Aktuality 07.04.2017 Zveme Vás na p?edstavení úprav divadla Starosta města Turnova Tomá? Hocke zve srde?ně ob?any na ve?ejné p?edstavení mo?nych úprav městského divadla a otev?enou diskusi. Více... 06.04.2017 Ukli?me Svět, ukli?me ?esko, ukli?me Vesecko Odbor ?ivotního prost?edí zve na spole?ny úklid v oblasti Vesecka v sobotu 8. dubna 2017. Sraz je v 10:00 hodin. Více... 05.04.2017 Město Turnov vypisuje V? na agendu silni?ního správního ú?adu a dopravního ú?adu Více... 05.04.2017 Ktery z projekt? navr?eny ob?any se letos uskute?ní? Město Turnov poprvé v rámci Zdravého města a MA21 p?ipravilo participativní rozpo?et na projekty od obyvatel města. Vy?leněná ?ástka v roce 2017 ?iní 200.000 K? a Vy m??ete ur?it, ktery projekt zvítězí a bude uskute?něn. Více... 04.04.2017 Starosta zve ob?any na setkání do Ma?ova Starosta města Tomá? Hocke zve ob?any na dal?í pravidelné setkání do Ma?ova. Více... 04.04.2017 Nákladní automobily mají v Turnově zakázané parkování Odbor dopravy Městského ú?adu Turnov informuje o změněném dopravním zna?ení, které zakazuje parkování nákladních automobil? v Turnově. Více... 04.04.2017 Dal?í opravy svodidel zpomalí dopravu na silnici v úseku Je?manice - Ohrazenice V několika etapách bude od dubna pokra?ovat rekonstrukce svodidel na státní silnice I/35 v úseku Je?manice a Ohrazenice. Více... 03.04.2017 Od dubna bude na radnici novy městsky architekt Stavební ú?ad Městského ú?adu Turnov informuje ob?any ohledně termín? konzultací s novym městskym architektem. Více... 30.03.2017 Duben je měsíc věnovany planetě Zemi Duben je měsícem projektu environmentální ekologické vychovy Planeta Země - P?íroda na Zemi. Více... 30.03.2017 Podchod u ?idovského h?bitova se opravuje Odbor dopravy Městského ú?adu Turnov spole?ně s ?editelstvím silnic a dálnic informují o opravě podchodu u ?idovského h?bitova. Více... dal?í aktuality... Fotogalerie ? ? Putování po památkách Autor: K. Preislerová Ranní Turnov Autor: K. Preislerová Váno?ní Turnov 2014 Autor: K. Preislerová Mariánsky kostel Autor: R. Mochal Staro?eské trhy Autor: R. Mochal 25. vyro?í 17. listopadu 1989 Autor: K. Preislerová Hrad Vald?tejn Hrad Vald?tejn Autor: R. Mochal Kámen a ?perk Dlask?v statek Autor: R. Mochal Achát Dolánecky jez Autor: R. Mochal Hruby Rohozec Autor: R. Mochal Nově zrekonstruovaná kaple v Ma?ově Autor: K. Preislerová Nově zrekonstruovaná kaple na Dalimě?icích Autor: K. Preislerová Nově postavená Waldorfská mate?ská ?kola Autor: K. Preislerová Turnov po ránu Autor: K. Preislerová Pohled na město z vě?e radnice Autor: K. Preislerová Zna?ka kvality - Zdravotně sociální slu?by Autor: K. Preislerová Pasování prvňá?k? do ?ádu ?tená?? Autor: K. Preislerová Farmá?ské trhy Autor: K. Preislerová Dolánky Autor: K. Preislerová Plastika Adam a Eva Autor: K. Preislerová Den bez aut Autor: K. Preislerová Základní kámen Ma?kova zahrada Autor: K. Preislerová Oslavy vítězství Autor: K. Preislerová Den otev?enych dve?í Z? Skálova Autor: K. Preislerová ú?ední deska Pronájem nebytovych prostor v objektu ?. p. 2031, ul. ?i?kova, Turnov pro Dé?ko Liberec z.s. Pronájem ?ásti pozemku p. ?. 763/1, k. ú. Dalimě?ice za ú?elem provozování ob?erstvení pro letní sezónu 2017 Opat?ení obecné povahy - záměr p?echodné úpravy provozu na ?ásti silnice ?. II/282 v Rovensku pod Troskami, pozemek p. ?. 2248, 2249 v k. ú. ?ernov Záměr směny pozemk? parcelní ?íslo 693/8 v k. ú. Ma?ov u Turnova za pozemek parcelní ?íslo 693/9 v k. ú. Ma?ov u Turnova Oznámení o vyhlá?ení vyběrového ?ízení dle zákona 312/2002 Sb: Agenda silni?ního správního ú?adu a dopravního ú?adu - Odbor dopravy, Město Turnov dal?í oznámení... Anketa Ktery projekt pova?ujete za nejp?ínosněj?í? Jaké vzdělávací kurzy byste rádi nav?těvovali? / O jaky kurz byste měli zájem? Jakou formu placení na městském ú?adě preferujete? Ob?anská vybavenost Turnov II. Městsky kamerovy dohlí?ecí systém dal?í ankety... Videoreportá?e TVT - televize Turnov 14/2017 TVT - televize Turnov 12/2017 Cyklotoulky - Turnov TVT - televize Turnov 6/2017 Turnov TV 14.12.2016 TVT - televize Turnov 51/2016 TVT - televize Turnov 44-45/2016 TVT - televize Turnov 35-40/2016 TVT - televize Turnov 37/2016 TVT - televize Turnov 31/2016 dal?í videa... Webkamera Meteokamera ?HMú Hledání firem Firmy a slu?by v na?í obci ?ivotní situace Ob?ansky pr?kaz Cestovní doklad (pas) Registrace vozidel ?idi?ské pr?kazydal?í situace... Ochrana obyvatel P?íru?ky, informace pro obyvatele Povodně Jiné mimo?ádné situace Po?ární ochrana Nabídky pomoci dal?í ?lánky... Kontakty Městsky ú?ad Turnov Antonína Dvo?áka 335 511 01 Turnov odbory Měú Turnov Datová schránka: vehbxe9 tel.: 481 366 111 tel.: 481 366 101 GSM brány (T-Mobile): 737 204 264 / 731 629 928 731 677 508 / 734 688 835 fax: 481 366 112 e-mail: mu@turnov.cz profil na Facebookudal?í kontakty... ú?ední hodiny Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00 Odbor dopravní Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00 út, ?t, Pá: 8:00-12:00 Odbor správní Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00 út, ?t: 8:00-12:00 ?ivnostensky ú?ad Po, ...

turnov.cz Similar Website

Domain WebSite Title
zbiroh.cz Město Zbiroh | Město
tachov-mesto.cz Město Tachov | Tachov město
ohsturnov.cz Vítejte na stránkách OHS Turnov
loket.cz Město Loket
litovel.eu Město Litovel
stramberk.cz Město ?tramberk
valtice.cz [Město Valtice]
mesto-senov.cz Město ?enov
kojetin.cz Město Kojetín
mestopacov.cz Město Pacov
letohrad.eu Město Letohrad
mestovolary.cz Město Volary
bilina.cz Město Bílina
muchropyne.cz Město Chropyně
strakonice.eu Město Strakonice
skutec.cz Město Skute?
semily.cz Město Semily
revnice.cz Město ?evnice